Hvad består elprisen af?

Siden den 1. april 2016 er det elleverandørerne (SEF Energi), der har ansvaret for al kundekontakt.

Som forbruger modtager du én samlet regning. Den samlede pris du betaler for dit elforbrug, består af flere dele. Du betaler både for den strøm som du bruger, og for transporten hjem til elmåleren på dit forbrugssted. Derudover betaler du for såkaldte offentlige forpligtelser (PSO), samt afgifter og moms til den danske stat.

Elafgiften er 90,4 øre pr. 1. oktober 2022 og nedsættes midlertidigt til 1 øre pr. 1. januar 2023 inkl. moms.

Kommerciel el og abonnement (handel – SEF Energi)

Du betaler en pris for hver kilowatttime (kWh), som du bruger. Prisen afhænger af din aftale (kontrakt) med SEF Energi og fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel og indkøbes på elbørsen Nord Pool.

Abonnement for strømleveringen er et fast beløb (typisk pr. måned), der dækker omkostninger til afregning og andre omkostninger til elleverandøren. Beløbet er uafhængigt af dit forbrug.

Transport af el og abonnement (lokal netselskab)

Betaling for transport dækker det lokale net (distributionsnettet).

  • Netbetaling til betaling for brug af det lokale net – også kaldet distributionsnettet. Betalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligeholdelse og anlæg af nettet samt elmåleren.
  • Abonnementet (net) for transport af el dækker omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og elmåleren. Beløbet opkræves på vegne af netselskabet, der ejer nettet i det område, hvor dit forbrugssted (bolig eller virksomhed) hører under.

Transport af el (Energinet)

Betaling for transport dækker det statslige systemansvarlige transmissionsselskab, Energinet, som ejer transmissionsnettet og udlandsforbindelserne.

  • System- og nettarif,  som består af systembetaling til at dække omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. Heri indgår også transmissionsnetbetaling, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150- og 400 kV-nettet), samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.

Offentlige forpligtelser (PSO)

Offentlige forpligtelser (Public Service Obligation, PSO) opkræves på vegne af Energinet.dk og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som er fastsat i elforsyningsloven. Det omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udbredning af vedvarende energi (miljøvenlig elproduktion).

Afgifter og moms

Der opkræves en afgift på vegne af den danske stat. Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.

Du betaler også 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling for elektricitet, transportbetaling samt afgifterne til staten.

 

Husk at holde øje med dit netselskabs priser

Når du modtager din regning fra SEF Energi A/S, er det altså ikke kun dit elforbrug og abonnementets pris, du betaler for. Vi opkræver også betaling til dit lokale netselskab (kaldet nettarif) samt andre afgifter.

Nye nettariffer i 2023

Pr. 1. januar 2023 introduceres Tarifmodel 3.0. Det betyder, at flere netselskaber indfører tre tidsperioder med varierende priser på nettariffen. Nettariffen er den pris,  det koster at transportere strøm hjem til dig gennem dit lokale elnet.

Den nye tarifmodel skal hjælpe os alle til at blive mere opmærksomme på vores elforbrug og flytte det væk fra de tidsrum, hvor elnettet er mest belastet, og hvor nettariffen derfor er højere.

Hvis du flytter dit forbrug fra spidsbelastningstidspunkterne, vil det gavne dig økonomisk, da du vil betale en billigere nettarif. Det vil også være med til at skabe balance i hele Danmarks elnet og sikre, at vi kommer godt igennem energikrisen.

Som udgangspunkt vil nettariffen være højest mellem kl. 17 og 20, men tidsrummet varierer alt efter, hvilket netselskab du har.

Der er vigtigt, at du til enhver tid holder dig orienteret om dit lokale netselskabs priser og afgifter, da nettariffen godt kan ændre sig. Det kan du gøre ved at gå ind på dit lokale netselskabs hjemmeside, hvor priser på tariffer og afgifter er fremlagt. Kender du ikke dit lokale netselskab, så kan du finde det her, ud fra en adressesøgning.

Du har også mulighed for at læse mere om Energinets tariffer på Energinets egen hjemmeside.

Netselskaber med gældende og varslede tidsdifferentieret tariffer – hvad betyder det for dig?

Følgende netselskaber i Danmark indfører og ændrer deres priser (tariffer) for at transportere strøm i dit lokale elnet i timerne hvor der er spidsbelastning – mellem kl. 17 – 20 i vinterhalvåret:

Ændringen skal give forbrugere et incitament til at fordele elforbruget mere jævnt i takt med, at flere ting i hverdagen skal drives af el.

Ændringen betyder, at det bliver billigere at bruge elnettet om sommeren og i langt de fleste af døgnets timer om vinteren. Til gengæld stiger prisen – også kaldet tariffen– i den periode, hvor nettet er mest belastet mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret.

Prisen på selve den strøm, du køber via SEF Energi, ændrer sig altså ikke. Ændringen vedrører alene omkostningen til transport fra dit lokale netselskab, der udgør cirka 15% af elregningen for almindelige forbrugere.

Hvad betyder det for dig som forbruger?

For en gennemsnitskunde vil de nye tariffer ikke ændre den samlede betaling for at bruge nettet i forhold til, hvad der ellers ville være opkrævet. Ændringen er en måde at belønne kunder, der er villige til at flytte en del af deres elforbrug til perioder med lav belastning i elnettet og dermed medvirke til at sænke behovet for nye investeringer. Det vil over tid gøre det billigst for alle elkunder.

De nøjagtige tariffer, der skal betales for dit elforbrug, afhænger af hvor i landet, du bor. Hvis du vil have yderligere information om de nye tariffer, er du velkommen til at henvende dig til os.

Fakta om tariffer og distribution af strøm i elnettet

  • Prisen, som elkunder betaler for at få transporteret en kilowatt-time (kWh) strøm ud i stikkontakten, kaldes ”tariffen”. Udover tariffen pr. kWh, betales der også et årligt abonnement.
  • Efter engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016 er det ikke længere netselskabet, men din elleverandør, der opkræver netselskabets tariffer for transport af strøm hos dig.
  • I dag er tariffen i netselskabet i dit område ens på alle tidspunkter af døgnet. Fremover vil tariffen falde i de fleste af døgnets timer, men være højere mellem kl. 17-20 om vinteren. Det er de nye timeaflæste elmålere, som alle danskere har ved udgangen af 2020, der gør variable tariffer mulige.
  • De variable tariffer skyldes, at der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler. Og det vil kræve en investeringstung udbygning af elnettet, hvis det nye forbrug kommer mellem kl. 17-20, hvor belastningen i forvejen er højest.
  • Hvis vi kan flytte bare en del af forbruget væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse investeringerne i elnettet, og det vil over tid gøre det billigst for alle kunder.
  • Du vil fortsat have strøm i kontakten altid, og det er dit eget valg, om du vil lægge dit elforbrug om. Men har du elbil, varmepumpe, elradiatorer eller andet udstyr, der bruger meget strøm, vil der være penge at spare ved ikke at trække så meget på nettet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret.

Fleksafregning

Produktionen af strøm er i forandring! Vi ser i Danmark og i mange andre lande, at forbruget af strøm er hastigt stigende og at strømmen produceres mere og mere fra vindmøller og solceller. Det betyder, at vi som forbruger i fremtiden med fordel bør være mere fleksibel og bruge strømmen på tidspunkter på dagen, hvor den bliver produceret af grønne og miljøvenlige kilder igennem vind og solenergi.

Hvem kan få fleksafregning?

For at du kan få fleksafregning, skal du have en elmåler, der er timeaflæst. Derudover skal dit el-netselskab give adgang til at ændre din afregningsmetode til fleksafregning, som indtræder senest ved udgangen af 2020 til alle elkunder i Danmark. Læs mere om de muligheder og fordele du får ved fleksafregning, som også kan understøtte netselskabernes tidsdifferentieret tariffer (priser).