Tvister og klager

I tilfælde af klager eller tvister som udspringer af en kontrakt mellem SEF og kunden, har køber krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Køber ikke er tilfreds med SEF’s opfyldelse af aftalen, en afgørelse truffet af SEF eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Køber henvende sig til SEF på telefon 62 20 11 20. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med SEF. SEF besvarer Købers henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Køber fortsat er utilfreds, eller hvis Køber ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden én måned, kan Køber klage over SEF til:

Ankenævnet på Energiområde
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

Private forbrugere har endvidere mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Kunden kan indgive en klage til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk

Den fælleseuropæiske klageportal EU-Kommissionens online klageportal (OTB) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: sef@sef.dk

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Svendborg som stedligt værneting. Du kan også vælge at anlægge sag ved dit eget hjemting, jf. de nærmere regler herom i den danske retsplejelov.”