Tvister og klager

I tilfælde af klager eller tvister som udspringer af en kontrakt mellem SEF Energi og kunden, har køber krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Køber ikke er tilfreds med SEF Energis opfyldelse af aftalen, en afgørelse truffet af SEF Energi eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Køber henvende sig til SEF Energi på telefon 62 20 11 20. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med SEF Energi. SEF Energi besvarer Købers henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Køber fortsat er utilfreds, eller hvis Køber ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden én måned, kan Køber klage over SEF Energi til: 

Ankenævnet på Energiområde 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Telefon: 41 71 50 00 
E-mail: post@energianke.dk 
www.energianke.dk 

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. 

Private forbrugere har desuden mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Kunden kan indgive en klage til: 

Forbrugerklagenævnet 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Telefon: 41 71 50 00 
E-mail: kfst@kfst.dk 

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk  

Den fælleseuropæiske klageportal EU-Kommissionens online klageportal (OTB) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: sef-kundeservice@sef.dk  

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Svendborg som stedligt værneting.
Du kan også vælge at anlægge sag ved dit eget hjemting, jf. de nærmere regler herom i den danske retsplejelov.